Audyty prawne, sporządzanie umów, pism, regulaminów i polityk

Świadczę usługi w zakresie tworzenia i analizy dokumentacji dotyczącej:

 • nawiązania stosunku pracy (umów przedwstępnych, listów intencyjnych, umów o pracę, dokumentacji niezbędnej przed oraz podczas zatrudnienia i inne),
 • rozwiązania stosunku pracy (porozumienia stron, wypowiadanie warunków pracy i płacy, wypowiadanie umów o pracę, rozwiązywanie umów bez zachowania okresu wypowiedzenia),
 • wygaśnięcia stosunku pracy,
 • wszelkiego rodzaju regulaminów (pracy, wynagradzania, pracy zdalnej),
 • umów o zakazie konkurencji,
 • umów o zachowaniu poufności (NDA),
 • umów cywilno-prawnych oraz kontraktów menedżerskich,
 • porozumień zmieniających (aneksów).

Świadczę również usługi w zakresie:

 • przeprowadzania audytów prawnych dotyczących dokumentacji kadrowej i HR,
 • doradztwa, w jaki sposób zabezpieczyć prawa pracodawcy, m.in. w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi – analizuję ryzyko przyjętych przez pracodawcę rozwiązań,
 • sporządzania opinii prawnych

Audyt dokumentacji pracowniczej – audyt obejmuje kompleksową analizę dokumentacji gromadzonej w: 

 • aktach osobowych  
 • dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy 
 • dokumentacji związanej z ubieganiem się i korzystaniem z urlopów wypoczynkowych

Opinie prawne:

W przypadku wystąpienia problemu natury prawnej, wątpliwości co do rozumienia prawa, konieczności weryfikacji prawidłowości postępowania, oferuję możliwość sporządzenia opinii prawnej.
Opinię prawną sporządzam w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz przedłożone przez Klienta dokumenty. Dokonuję oceny prawnej oraz przedstawiam możliwe sposoby działania.

Audyty prawne, sporządzanie umów, pism, regulaminów i polityk 

Inne usługi