Reprezentacja w sądach 

Reprezentuję Pracodawców w postępowaniach sądowych dotyczących: 

  • wypowiadania umowy o pracę,
  • wypowiadania warunków pracy i płacy,
  • roszczeń o odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowym obowiązków pracowniczych,
  • roszczeń pracowników o odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy, w tym zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • roszczeń pracowników z tytułu dyskryminacji i mobbingu,
  • roszczeń o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • roszczeń pracowników o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy, roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy,
  • roszczeń z tytułu złamania zakazu konkurencji w trakcie lub po ustaniu stosunku pracy, o niewypłacanie wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji,
  • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

Inne usługi