Polityka prywatności

Kim jestem:
Stronę internetową www.joannacur.pl (dalej: „Strona”) prowadzi Joanna Cur prowadzącą działalność gospo- darczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cur, ul. Tarczyńska 20 lok. 3, 02-023 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: kancelaria@joannacur.pl (dalej: „Administrator”).

Jakie dane przetwarzam:
W ramach działalności Strony mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony, w tym dane osobowe.

Dane użytkowników są zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przy korzystaniu z formularza kontak- towego oraz stosowania plików cookies. Zbierane mogą być informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na Stronę oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną oraz tworzenia statystyk i analiz.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

W jakim celu przetwarzam dane:
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników następuje w celu:

 • kontaktowania się z użytkownikami, którzy skorzystali z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • prowadzenia marketingu własnych usług, w tym możliwości kontaktowania się z użytkownikiem, jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Komu mogą być przekazywane dane użytkowników strony:
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają te dane w imieniu Administratora, takim jak:

 • dostawcy usług IT oraz systemów informatycznych, z których korzysta Administrator;
 • podmioty świadczące usługi księgowe;
 • podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

Jak długo przetwarzam dane użytkowników strony:
Dane przetwarzam do czasu:

 • rezygnacji z otrzymywania newslettera lub innych materiałów edukacyjnych, 
 • do zakończenia przeze mnie działań marketingowych wobec użytkownika strony, 
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

Przetwarzając dane osobowe Administrator może korzystać z usług podmiotów, które swoją siedzibę mają w USA. W związku z tym może dojść do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator oświadcza, że w tym przypadku będzie korzystał wyłącznie z usług podmiotów, które zapew- niają odpowiedni stopień ochrony danych.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi strony:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii, 
 • prawo do sprostowania danych osobowych, 
 • prawo do usunięcia danych osobowych, 
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, 
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z jakiegokolwiek wyżej wymienionego prawa, osoba, której dane dotyczą powinna skon- taktować się z Administratorem za pomocą mail już formularza kontaktowego.

Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator sto- suje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności za- bezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupraw- nioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem